Phương thức vận chuyển:
+   Miễn phí vận chuyển: Đối với đơn hàng giá trị từ 100.000đ trở lên và phạm vi dưới 10km tính từ
cửa hàng nhận đơn hàng đến địa điểm giao hàng.
+   Tính phí: Đối với tất cả đơn hàng trong phạm vi từ 10km trở đi tính từ cửa hàng nhận đơn hàng 
đến địa điểm giao hàng.